About

Header Ads

นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41ร่วมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41ร่วมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560
        
   วันที่ 21 ก.ค.60 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยมี นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตำบลสุไหงปาดีร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
       
    สำหรับโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ในวันนี้มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนราชภักดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา และโรงเรียนวัดประชุมชลธารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวัยเด็ก พัฒนาทักษะความสามารถของการเล่นกีฬาเด็กและเยาวชนให้เด็กแลพเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆกับชุมชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภท คือการแข่งขันฟุตบอลประเภท 11 คน ชาย การแข่งขันแชร์บอลหญิง การแข่งขันกรีฑา จำนวน 38 รายการ และเกมวิ่งผลัดวิบากก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาของนักเรียนทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีและบุคลากรครูร่วมกันแข่งขันฟุตซอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความสมัคคีสนุกสนานและยังเป็นการเปิดสนามอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น