About

Header Ads

กมธ.สื่อฯ สปท. สรุปร่างกม.คุมจริยธรรมนักข่าว - ยืนหลักการเดิม ให้มี “สภาฯกลาง–นักข่าวต้องมีใบอนุญาต


กมธ.สื่อฯ สปท. สรุปร่างกม.คุมจริยธรรมนักข่าว - ยืนหลักการเดิม ให้มี “สภาฯกลาง–นักข่าวต้องมีใบอนุญาตผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สื่อ
       เมื่อวันนี้ 10 เม.ย. 60" (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 เม.ย. นี้ ทางกมธ.ฯ สื่อมวลชน จะประชุมเพื่อสรุปร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  พร้อมกับทบทวนรายละเอียดในบางประเด็น อาทิ สัดส่วนของคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่จะให้มาจากตัวแทนองค์กรสื่อมวลชนประจำภูมิภาค 2 ตำแหน่ง ที่มีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงว่า ตำแหน่งหรือองค์กรสื่อมวลชนภูมิภาคใดที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยมีสื่อมวลชนหลายภูมิภาค ทั้งนี้มี 2 แนวทางพิจารณา คือ ให้มีอยู่ แต่ต้องพิจารณาองค์กรและตัวแทนที่เหมาะสม และไม่ให้มีอยู่เพราะมองว่าตัวแทนที่มาจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ , สมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ล้วนมีสื่อมวลชนภูมิภาคประจำอยู่

          สำหรับประเด็นที่ กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิปฯ สปท.) ท้วงติงให้ปรับแก้ไขประเด็นต่างๆ มีข้อสรุป คือ 1.ให้มีสภาวิชาชีพสือมวลชนแห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรกลางของสื่อมวลชนที่ตรวจสอบการทำงานและประเด็นจริยธรรม 2.กรรมการของสภาวิชาชีพฯ  ได้ปรับรายละเอียดให้มีตัวแทนจากภาครัฐ จำนวน 2 คน คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จากเดิมที่มีตัวแทนภาครัฐ 4 คน ขณะที่ตำแหน่งอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ จำนวน 7 คน ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการอื่นอีกจำนวน 4 คน และ 3.การออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ยืนยันว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ ผู้สื่อข่าวต้องมีใบอนุญาต แต่รายละเอียดรวมถึงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตนั้น จะให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนกำหนด

          “ในร่างกฎหมายที่จะเสนอ กำหนดบทเฉพาะกาลเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยกำหนดให้สื่อมวลชนทุกคนต้องมีใบอนุญาต แต่หากกรณีที่ไม่มี แต่มาทำข่าว อาจได้รับโทษได้ คือ จำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท ขณะที่ช่วงก่อนที่จะมีสภาวิชาชีพ ที่กำหนดให้จัดตั้งภายใน 2 ปี นั้น ได้เขียนคุ้มครองสื่อมวลชนในปัจจุบันให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตโดยอนุโลม แต่ต้นสังกัดต้องออกใบรับรองให้ และหลังจากที่จัดตั้งสภาฯ แล้ว ภายใน 2 ปี สื่อมวลชนทุกคนทั้งเก่า และ ใหม่ต้องเข้ารับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพฯ ซึ่งมีจะมีกระบวนการสอบ รวมถึงการอบรม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น